жэндаур


жэндаур

шитIыгум нэхъыфIу екъум и шыбжьыр гум ирапхри, нэхъ тIасхъэм зэрыдагъэIэпыкъу Iэмал, адыгэхэм абы гуэныхь хэлъу жаIэти, щащIыр зэзэмызэххэт
подвязка барки к телеге со стороны более сильной лошади для помощи слабой

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.